اعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامشاعزام پرستار کودک و پرستار سالمند دنیای آرامش

شرکت خدماتی زرتشت

ما با اعتقاد قلبی به کردار نیک اعتماد شما را ارج نهاده و امور شما را به بهترین نحوه انجام میدهیم

اعزام سریع نیرو های اموزش دیده و با اخلاق به تمامی نقاط کرج و هشتگرد

با نرخ مصوب اتحادیه

انجام دوباره کار در صورت عدم رضایت

با یکبار اعتماد به ما مشتری دائم ما می شوید

شماره تماس

09013598434

09302456117