اجرای خدمات کار در ارتفاع

شستشوی نما

ایمن سازی نما به وسیله پیچ و رول پلاک

عایق کاری نما

بازدید، بازرسی، تعمیرات و نگهداری و کنترل دوره ای

هرس درختان مرتفع

مرمت ، نقاشی و رنگ آمیزی

عکاسی وجلوه های ویژه در ارتفاع

توری بندی و مشینگ ایمنی در ارتفاع

نمونه برداری ازمعادن

بدون نیاز به داربست