شرکت خدماتی, نظافت منزل,نظافت محل کار,نظافت اداره,نظافت راه پله,نظافت پارکینگ,نظافتچی خانم جوانشرکت خدماتی و نظافتی پاک سهند جامشرکت خدماتی و نظافتی همیار گستر تهرانشرکت خدماتی و نظافتی آریا رخش تهران آراشرکت خدماتی و نظافتی تاژ در تهران

هر ساختمان نیاز به نظافتچی به صورت تیم دو نفر دارد.

نظافتچی همراه طی و جارو و دستمال بوده روز نامه

از پارکینگ و درب برقی و درب وردی

شستن پارکینگ و طی زدن کف پارکینگ

درب آسانور و داخل آن شیشه آن

جارو زدن راه پله نظافت نرده

شیشه میرال و پنچره ها

کشیدن 2 دفعه طی راه پله

قیمت 5 طبقه 100 هزار تومان تضمینی

قیمت 4 طبقه 90 هزار تومان تضمینی

شوینده تایت 1 دستی 2 عدد رخشا

یک عدد شیشه پاکن و روزنامه

طی و جارو و دستمال همراه نظافتچی هست

شماره تماس

09103377691

بیگی